فصلی

لنز های فصلی یا ماهیانه، معمولا بین 4 الی 6 ماه قابل استفاده می باشد 

طراحی و توسعه : ره وب